Interventie na 24 of 36 mnd of eerder bij conflict

Gedragsregel 8

Langer dan twee jaren: evalueren (GBL- gedragscode behandeling letselschade)

Duurt de schadebehandeling langer dan twee jaar na de schademelding, dan gaan partijen – op initiatief van de verzekeraar – na wat daarvan de oorzaak is. Partijen spreken  concreet af welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden en wie zorg draagt voor de uitvoering daarvan.

Het Letselhuis heeft een unieke online letselschadedossier review (LDR) ontwikkeld waarmee partijen in zaken die langer lopen dan 24 maanden snel de punten van overeenstemming en de knel- en geschilpunten inzichtelijk krijgen, zodat zij daarover samen het gesprek aan kunnen gaan.

Eén partij vult de LDR online in en nodigt de andere partij uit dat ook te doen zonder onze tussenkomst. Desgewenst kan ook betrokkene zelf dit formulier invullen om aan te geven hoe hij/zij op dat moment tegen het verloop van de zaak aankijkt. Dat kan zeer waardevolle informatie opleveren. Het invullen van een LDR kost elk van hen, bekend zijn met het dossier hooguit 10 tot 15 minuten. De resultaten worden onderling gedeeld en gesprekspunten zijn direct duidelijk. Voor een LDR is een beperkt bedrag aan auditkosten verschuldigd, die zoals de ervaring leert ruimschoots worden terugverdiend met het inzicht wat hiermee  kan worden verkregen, zodat gerichte vervolgactie door partijen kan worden ondernomen. Met behulp van de LDR kan afdelingsbreed ook snel inzicht worden verkregen in aandachts- en knelpunten ter verbetering van de dienstverlening en versnelling in de afhandeling van schaden. Desgewenst kan partijen daarbij hulp worden geboden met inzet van taskforce 20 maanden +  interventie team, gespecialiseerd en ervaren in het hulp bieden bij het zorgvuldig en versneld oplossen van deze zaken (zie Consultancy Kamer).

Partijen handelen vervolgens of de zaak direct af, of leggen in een behandelplan vast wat zij afgesproken hebben om invulling aan gedragsregel 9 te geven.

Gedragsregel 9

Oplossing zoeken

Loopt de schaderegeling vast, dan brengen partijen precies in kaart wat hen verdeeld houdt en zoeken vervolgens samen zo spoedig mogelijk naar een oplossing.

Uit de toelichting bij gedragsregel 6 blijkt: De schadestaat kan deel uitmaken van een zogenaamd ‘behandelplan’. Partijen leggen in het behandelplan vast over welke punten zij het eens zijn en maken werkafspraken: wie doet wat en wanneer? Zij vermelden de verschillen van inzicht en maken gerichte afspraken om die op te lossen, waardoor zij snel de knelpunten onderkennen. Partijen spreken met elkaar af welke informatie nodig is en leggen deze afspraken vast. Zij plannen daarnaast gezamenlijk het medisch traject en de verdere schadevaststelling.

Het behandelplan maakt zodoende zichtbaar wat er nog moet gebeuren en waar partijen het wel en niet over eens zijn alsmede de actuele status daarin. Alle betrokkenen, inclusief de benadeelde, weten dan wat van hen wordt verlangd. Het behandelplan is niet aan een bepaalde vorm gebonden. Partijen bepalen zelf hoe het plan eruit komt te zien. Het gaat om de gedachte achter het behandelplan.

“…Het is essentieel dat het behandelplan inzicht geeft in de stand van zaken, zodat de benadeelde de schadebehandeling goed kan volgen. Hetzelfde geldt voor andere betrokkenen, zoals medisch adviseurs, experts en gerechtelijke deskundigen. Een digitale variant van het behandelplan die voor alle partijen toegankelijk is, heeft de voorkeur…"

(toelichting bij gedragsregel 6 Gedragscode behandeling letselschade)

Gedragsregel 10

Een derde inschakelen

Indien het partijen niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bereiken, dan wenden zij zich tot een derde om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. Deze beslissing nemen partijen bij voorkeur gezamenlijk.

In een aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars uit juni 2012 is ook het recht opgenomen voor de benadeelde om in dit geval een onafhankelijke bemiddeling aan te vragen.

Het Letselhuis is als netwerkorganisatie opgericht om partijen van de beste onafhankelijke en praktijkgerichte deskundigen te voorzien, waarbij uiteraard de LDR en behandelplan (via www.behandelplan.com ) wordt ingezet, wanneer voor onze bemiddeling en of monitoring gekozen wordt ter versnelling van de afhandeling op een deskundige, zorgvuldige en rechtvaardige manier. De voortgang dan worden gewaarborgd waarbij de laatste stand van zaken direct voor een ieder inzichtelijk is op elk gewenst tijdstip.

Voor onafhankelijkheid is van belang dat partijen daarbij de keuze hebben tussen verschillende deskundigen uit de diverse kamers met verschillende deskundigheden (zie tabblad kamers), zodat een discussie daarover tussen partijen snel kan worden beslecht. Zij werken niet alleen onderling samen en delen snel en eenvoudig reeds bekende informatie met inachtneming van de daarvoor geldende privacyregelingen, maar ook zoals een gerechtelijk deskundige werkt. Dit voorkomt niet alleen veel onderlinge discussie, tijdsverlies door administratieve rompslomp, maar stelt de deelgeschilrechter in staat om direct knopen door te kunnen hakken.

Via onze Virtuele Kamer kan desgewenst door een deskundige of opdrachtgever aan een overleg op afstand worden deelgenomen. Kortom een moderne deskundige efficiënte en snelle schade-afhandeling met alle waarborgen omgeven, waarbij alle betrokken en hun vertegenwoordigers echt centraal staan in het proces en persoonlijke overleg bij ons aan (de virtuele) tafel.

Via onze vergader app (zie tabblad vergaderen) hebben wij in no time inzichtelijk wanneer wij samen met uw vertegenwoordigers aan tafel aan kunnen schuiven binnen ons huis of op locatie ter bespreking en oplossing van uw zaak. Zelfs wanneer u van mening bent dat een gerechtelijke procedure en of deelgeschil de enige denkbare oplossing lijkt in uw zaak, blijkt het te lonen toch eerst ons Huis te bezoeken (zie pagina Deelgeschil).

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01